Централен регистар


Централен Регистар на Република Македонија е централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци.

На веб страната www.crm.com.mk се прикачени и редовно ажурирани:

Канцеларии на Централен Регистар во Источен плански регион

  • Васил Главинов 4-б
    Штип, Македонија

  • Телефон: 032 391 028, 032 391 333

  • Понеделник - Петок: 8:30 → 16:30