Документи

Легислатива

Закон за рамномерен регионален развој

Закон за територијална организација на локалната самоуправа во Р. Македонија

Закон за дополнување на Законот за рамномерен регионален развој

Закон за изменување и дополнување на Законот за рамномерен регионален развој

Плански документи

Програма за развој на Источен плански регион за 2015 - 2019

Годишен акционен план за 2014 година

Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2013 година

Стратегија за регионален развој на Република Македонија 2009-2019

Програма за развој на Источниот (Брегалнички) плански регион 2009-2014