Проекти / Активности


1. Програма за зачувување на природата во Македонија (Брегалнички регион)
2. Вмрежување ма Мултимедијални центри во прекуграничниот регион – CREATIVA
3. Формирање на Бизнис Центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион”
4. Заштита на животната средина за оддржлив развој на туризмот во СРТЦ Пониква на Осогово
5. Пристапност до туристички, историски и археолошки локалитети и знаменитости во ИПР со цел создавање на интегрирана туристичка понуда
6. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)
7. Санација и дислокација на десен колектор во Село Оризари – Општина Кочани
8. Регулација на Река Киселица - Општина Пробиштип
9. Изградба на локален пат од локален пат с.Врсакоцо-с.Судиќ до с. Д. Трогерци - Мерка 321
10. Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450м), Берово (1253 м) и Делчево (297 м) – Мерка 323
11. Мост на локален пат населено место Бунеш на стационажа 0+000 на злетовска река општина Пробиштип
1. Студија за искористување на потенцијалите на биомаса за производство на енергија во Источниот плански регион
2. Студија за можности за регулација на река Брегалница (мини акумулации, каскади, брани)
3. Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во микрорегионот: Пијанец-Малеш, Осоговски, Плачковички
4. Физибилити Студија со идејни решенија за изградба на мали акумулации во месноста Арамиска чешма
5. Еко патека за поврзување на с. Лесново општина Пробиштип со с. Панталеј општина Кочани
6. Физибилити студија за изградба на мини акумулација на река Косевичка
7. Колекторски систем с.Митрашинци, Берово ( I и II фаза)
8. Сигнализација и сигналитика на туристичките локалитети во микрорегионот Пијанец-Малеш
9. Асфалтирање на патен правец с.Панталеј-с.Рајчани со поврзување со с.Турско Рударе ( I и II фаза)
10. Интегрирана туристичка понуда дож патеката на железната завеса
11. Поддржување на самовработување на жени и млади
12. Регионален Маркетинг-Брошура, мапа, спот
13. Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст-ЕТНО КУЌА
14. Студија за формирање на регионален репро центар во подршка на сточарството
15. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза I (прва)
16. Културен туризам, минатото во поддршка на идниот развој на регионот- БАРГАЛА фаза II (втора)
17. Студија за развој на Ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија
18. Промотивен ден на регионот, Ден на градот 19 Декември-Св.Никола, општина Штип
19. Превземање технологии, знаења и искуства во собирање,чување, одржување и анализирање на општински и останати јавни податоци-Воспоставување на ГИС во ИПР
20. Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци
21. Воспоставување на Регионални Акциски Групи во ИПР
22. Подготовка на професорите од средните училишта за вршење на претприемачка едукација I (прва фаза)
23. Изработка на техничка документација за регионален собирен центар за животни (сточен пазар во с. Облешево, општина Чешиново-Облешево)
24. Прекугранична образовна мрежа за деца со посебни потреби
25. Прекугранично бизнис вмрежување за оддржлив раст
26. Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини
27. Тематско патување во Словенија: „Регионален економски развој преку иновативни идеи за Регионален менаџмент“ за Градоначалниците и Раководителите на Центрите за развој на Источниот и Југоисточниот плански регион во Македонија
28. Справување со „Широкопојасен интернет јазол“ во руралните области во ЈЕИ преку модел на ЈПП
29. Проект за управување со речниот слив на река Брегалница 2012-2016
30. Програма за зачувување на природата во Македонија
31. Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)
32. Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза
33. Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог
34. Вмрежување на мултимедијални центри во прекуграничниот регион КРЕАТИВА
35. Изградба на дом за стари и изнемоштени лица-техничка документација
36. Уредување на Регионален СРЦ БРЕГАЛНИЦА со заштитно и парково зеленило
37. Подготовка на физибилити студии за развој на ски туризмот во планинските области на Белица, Бугарија и Македонска Каменица, Македонија
38. Стратегија за комуникација на Програмата за зачувување на природата во Македонија.
39. Стариот сјај на новата Баргала - Изработка на Урбанистички план вон населено место, за рекреативно едукативен центар “Баргала”
40. “Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи II фаза”
41. “Промоција на богатството на разликите и зачувување на културно-историското наследство во функција на регионалниот развој”(Реконструкција на Турска бања-општина Виница)
42. “Изградба на патишта и паркиралишта во СРТЦ Пониква“
43. „“Осогово” – препознатлива туристичка дестинација и регионален планински центар – до мобилност и комуникација со изградба на жичари и ски лифтови за вертикален транспорт“
44. „Планините зборуваат и не поврзуваат“
45. „Формирање на Бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“