Совет на планскиот регион


Советот за развој на планскиот регион се формира за секој регион посебно. Членови на Советот за развој на Источниот плански регион се Градоначалниците на Единиците на локална самоуправа во состав на регионот.
Со Советот раководи Претседателот, кој се избира од редот на Градоначалниците, со мандат од 2 (две) години. • Берово


 • Виница


 • Delcevo


 • Zrnovci


 • Karbinci


 • kocani


 • Makedonska Kamenica


 • Pehcevo


 • Probistip


 • Cesinovo


 • StipСоветот за развој на Источниот плански регион ги врши следните функции:

- ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој;

- донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој;

- донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на планскиот регион;

- утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион;

- доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон;

- обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој;

- иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;

- jа промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси;

- врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон;

- советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.