Судови

Судски систем

Врховниот суд на Република Македонија (www.vsrm.mk) е највисок суд во државата и обезбедува единство во примената на законите од страна на судовите.

Управниот суд (www.usskopje.mk) со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот систем на Р. Македонија, кој судската власт ја врши на целата територија на државата. Управниот суд Скопје одлучува во управен спор во тужби против управни акти на орган на државна управа или организација.

Апелационен суд Штип (www.asstip.mk) - Според член 33 од Законот за судовите, е надлежен да решава по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на своето подрачје. Апелациониот суд Штип е надлежен да решава по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на своето подрачје.

Основниот суд во Штип (www.osstip.mk) е првостепен суд со проширена надлежност, кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, одлучува и: во прв степен по кривичните дела и прекршоци, прв степен по граѓанските спорови, кривичните дела, граѓански спорови. Освен во Општина Штип, основни судови има и во општините Берово, Виница, Делчево и Кочани.

Адреса

 • Управа за јавни приходи - Регионална дерекција Штип
 • Плоштад Слобода бб
  2000 Штип, Македонија

 • Телефон: 032 397 818
  Факс: 032 392 050

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Чешиново-Облешево
 • ул. „Маршал Тито“ бб
  Чешиново-Облешево, Македонија

 • Телефон: 033 351 131


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Берово
 • ул. „Димитар Влахов“ бр. 10
  2330 Берово, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 471 232


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Пробиштип
 • ул. „Јаким Спиров“ бр. 3
  2210 Пробиштип, Македонија

 • Телефон/Факс: 032 483 121


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Виница
 • ул. „Бел камен“ бб
  2310 Виница, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 361 626


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Делчево
 • бул. „Македонија“ бб
  2320 Делчево, Македонија

 • Телефон: 075 402 646


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Кочани
 • ул. „Теодосие Паунов“ бр.2
  2300 Кочани, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 272 368


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Пехчево
 • ул. „Борис Кидрич“ бр.40
  (зграда на општина Пехчево), Македонија

 • Телефон: 076 464 545


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Македонска Каменица
 • ул.„Каменичка“ бб
  (општинска зграда) Македонска Каменица(зграда на општина Пехчево), Македонија

 • Телефон: 075 402 646


 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00