Управа за јавни приходи


Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) оперативно ја спроведува даночната политика и врши наплата на даноци и други јавни давачки, им дава помош на даночните обврзници за исполнување на нивните даночни обврски, го следи и анализира функционирањето на даночниот систем и дава предлози за негово унапредување, соработува со даночни органи од други држави и дава меѓународна правна помош во даночни предмети.

УЈП примарно е задолжена за управување (наплата) на:

Канцеларии на Централен Регистар

 • Управа за јавни приходи - Регионална дерекција Штип
 • Плоштад Слобода бб
  2000 Штип, Македонија

 • Телефон: 032 397 818
  Факс: 032 392 050

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Чешиново-Облешево
 • ул. „Маршал Тито“ бб
  Чешиново-Облешево, Македонија

 • Телефон: 033 351 131

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Берово
 • ул. „Димитар Влахов“ бр. 10
  2330 Берово, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 471 232

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Пробиштип
 • ул. „Јаким Спиров“ бр. 3
  2210 Пробиштип, Македонија

 • Телефон/Факс: 032 483 121

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Виница
 • ул. „Бел камен“ бб
  2310 Виница, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 361 626

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Делчево
 • бул. „Македонија“ бб
  2320 Делчево, Македонија

 • Телефон: 075 402 646

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Кочани
 • ул. „Теодосие Паунов“ бр.2
  2300 Кочани, Македонија

 • Телефон/Факс: 033 272 368

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Пехчево
 • ул. „Борис Кидрич“ бр.40
  (зграда на општина Пехчево), Македонија

 • Телефон: 076 464 545

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00

 • Даночен шалтер Македонска Каменица
 • ул.„Каменичка“ бб
  (општинска зграда) Македонска Каменица(зграда на општина Пехчево), Македонија

 • Телефон: 075 402 646

 • Понеделник - Петок: 8:30 → 18:00
  Сабота: 8:30 → 14:00