Инвестирајте во источниот регион

ВОДИЧ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

ВОДИЧОТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН е изработен во рамки на проектот „Формирање на бизнис центар за поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“, проект кој се реализира со техничка и финансиска поддршка од страна на Министерство за Локална Самоуправа и Програма за развој на Обединетите Нации (UNDP)