Центарот за развој на Источниот плански регион на ден 12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден 12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Центарот за развој на Источниот плански регион на ден 12 и 13 Септември во Конференциската сала на Мултимедијалниот Центар „Киро Глигоров“ во Штип организира Меѓународната конференција „Добри практики за регионален развој во Источен регион“.

Источниот регион е деловно ориентиран, со развиена бизнис клима и одлични услови за водење бизнис.

Брои вкупно 4 технолошко индустриски развојни зони, 21 слободни индустриски зони за инвестирање и 25 локации за инвестирање.

Месечен е-билтен „Заедно за развој“

Објавен е новиот месечен е-билтен бр. 27(август 2019) на Бизнис центарот за поддршка и консултатитивни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион.
Во овој број:
1. Новости
2. Јавни повици и огласи
3. Легислатива
4. Известување

ebilten23-april2019
Слободни зони за инвестирање

Штип (Индустриската зона „Запад“ / Индустриска зона „Север"); Карбинци(Стопански комплекс БЛОК 2); Зрновци (Зона за мало стопанство – Зрновци); Чешиново-Облешево (Индустриска зона Облешево / Индустриска зона во Чешиново); Пробиштип (Урбан Блок (УБ) 2.1 / Урбан Блок (УБ) 12.1 / Индустриски комплекс Неокази); Кочани (Зона лесна индустрија и мало стопанство / Зона индустрија / м.в Керамидница „Агро берза“); Македонска каменица (Индустриска зона за лесна и незагадувачка индустрија, стоваришта и сервиси) Виница (Блок „4“); ДелчевоПехчевоБерово

Slobodni zoni za investiranje Слободни зони за инвестирање

Локации за инвестирање

Штип (Населба Баби Работна зона / Индустриска зона Каленица / Дел од Индустриска зона Стококооп / Работна Зона Балканска / Индустриска зона Пребег / Комерцијална зона Баби / Поранешна ПИ Македонка); Чешиново-Облешево (м.в. Кривулица, н.м. Облешево / м.в. “Св. Атанас”, н.м. Спанчево); Виница (ТИРЗ-Виница / Блок „4“); Пехчево (Објектот на поранешната фабрика / Објектот на поранешната „Караула“ / Објектот на поранешната конфекција „Комуна“ / Домови на културата); Берово (ТИРЗ-Берово)

Штип (Населба Баби Работна зона / Индустриска зона Каленица / Дел од Индустриска зона Стококооп / Работна Зона Балканска / Индустриска зона Пребег / Комерцијална зона Баби / Поранешна ПИ Македонка); Чешиново-Облешево (м.в. Кривулица, н.м. Облешево / м.в. “Св. Атанас”, н.м. Спанчево); Виница (ТИРЗ-Виница / Блок „4“); Пехчево (Објектот на поранешната фабрика / Објектот на поранешната „Караула“ / Објектот на поранешната конфекција „Комуна“ / Домови на културата); Берово (ТИРЗ-Берово)

Штип (Населба Баби Работна зона / Индустриска зона Каленица / Дел од Индустриска зона Стококооп / Работна Зона Балканска / Индустриска зона Пребег / Комерцијална зона Баби / Поранешна ПИ Македонка); Чешиново-Облешево (м.в. Кривулица, н.м. Облешево / м.в. “Св. Атанас”, н.м. Спанчево); Виница (ТИРЗ-Виница / Блок „4“); Пехчево (Објектот на поранешната фабрика / Објектот на поранешната „Караула“ / Објектот на поранешната конфекција „Комуна“ / Домови на културата); Берово (ТИРЗ-Берово)

Технолошко индустриска развојна зона (ТИРЗ) е слободна зона од аспект на даночните закони во Република Македонија

Секое домашно или странско физичко или правно лице - корисник на ТИРЗ може да ги користи даночни поволности преку инвестирање во зоната. (ТИРЗ-Штип / ТИРЗ-Виница / ТИРЗ-Делчево / ТИРЗ-Шушлевец)

Секое домашно или странско физичко или правно лице - корисник на ТИРЗ може да ги користи даночни поволности преку инвестирање во зоната. (ТИРЗ-Штип / ТИРЗ-Виница / ТИРЗ-Делчево / ТИРЗ-Шушлевец)

Секое домашно или странско физичко или правно лице - корисник на ТИРЗ може да ги користи даночни поволности преку инвестирање во зоната. (ТИРЗ-Штип / ТИРЗ-Виница / ТИРЗ-Делчево / ТИРЗ-Шушлевец)

previous arrow
next arrow
Shadow

Индустриски регион со традиција

Препознатливи сме како индустриски регион со традиција која датира од педесетите години на минатиот век, со партнери од Западноевропските земји.

Атрактивен регион за инвестирање

Се карактеризира со висок инвестициски потенцијал со минимален ризик.

Услови за водење бизнис

Источниот регион е деловно ориентиран, со развиена бизнис клима и одлични услови за водење бизнис.

БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Кликнете тука и пребарајте во нашата база на податоци за инвеститори која постојано се ажурира со нови информации.

Месечен е-Билтен

Кликнете тука за новото издание на месечениот е-Билтен и архива од сите претходно објавени е-билтени.

Последни вести

Формулар за регистрација во бизнис инфраструктурата
Индустрија, главни услуги и производи, сертификати, референци

Наши соработници