Анализа за состојба со пожетвени остатоци во Брегалнички регион
Анекс на Студија за валоризација за ЗП Осогово
Биодиверзитетот на Малешевски Планини
Биолошка разновидност во сливот на реката Брегалница
Биолошка разновидност по долниот тек на река Брегалница
Водич за еко туризам – Доживеј го Истокот
Извештај за состојбата со заштитените подрачја во сливот на реката Брегалница
Карта на еколошка сензитивност за сливот на реката Брегалница
План за управување со речниот слив на реката Брегалница
Регионален план за управување со отпад во Источен регион
Регионална енергетска стратегија
РПУШ Малешево
Стратегија за развој на туризмот во ИПР со Акционен план 2016-2025
Студија за валоризација за ЗП Малешево
Студија за валоризација за ЗП Осогово
Студија за искористување на потенцијалите на биомасата за производство на енергија
Студија за одржлив развој на органско земјоделско производство во ИПР
Студија за развој на ски-центарот на Пониква со идејни решенија
Студија за состојбата со потенцијалите за развој на туризам во ИПР
Студија за формирање на регионален репроцентар за овци и кози во ИПР
Физибилити студија за мини акумулација на Косевичка река
Физибилити студија за Царев Врв на Осоговските Планини