Берово
Драги Наџински
Градоначалник на Општина Берово

Виница
Емил Дончев
Градоначалник на Општина Виница

Delcevo
Дарко Шехтански
Градоначалник на Општина Делчево

Zrnovci
Блаже Станков
Градоначалник на Општина Зрновци

Karbinci
Зоран Минов
Градоначалник на Општина Карбинци

kocani
Ратко Димитровски
Градоначалник на Општина Кочани

Makedonska Kamenica
Дарко Митевски
Градоначалник на Општина Македонска Каменица

Pehcevo
Игор Поповски
Градоначалник на Општина Пехчево

Probistip
Тони Тоневски
Градоначалник на Општина Пробиштип

Cesinovo
Костадин Личков
Градоначалник на Општина Чешиново-Облешево

Stip
прим. М-р. Илчо Захариев
Градоначалник на Општина Штип

Советот за развој на Источниот плански регион ги врши следните функции:

  • ги организира и координира активностите за следење и оценување на спроведувањето на планските документи за регионален развој;
  • донесува Програма за развој на планскиот регион, по претходна согласност од Советот за рамномерен регионален развој;
  • донесува годишен акционен план за спроведување на Програмата за разој на планскиот регион;
  • утврдува годишна листа на предлог-проекти за равој на планскиот регион;
  • доставува предлози до Бирото за регионален развој за идентификување на подрачјата со специфични развојни потреби во рамки на планскиот регион, согласно со критериумите од членот 7 на овој закон;
  • обезбедува координација на активностите на единиците на локалната самоуправа, здруженијата на граѓани, државните агенции и институции во рамките на регионот кои дејствуваат во областа на регионалниот развој;
  • иницира разгледување на прашања поврзани со регионалниот развој за кои е неопходна координација меѓу единиците на локалната самоуправа и партнери од приватниот и граѓанскиот сектор;
  • jа промовира прекуграничната соработка со региони од други земји врз основа на заедничките интереси;
  • врши и други работи од областа на регионалниот развој утврдени со закон;
  • советот за развој на планскиот регион усвојува годишен извештај за спроведување на Програмата за развој на планскиот регион.