On 29 September 2016, at the Hotel “Izgrev” – Shtip, Workshop was held within the project “Development of a study to determine the status of the pastures on the territory of East planning region”.

The study should contain relevant data and information to assist the East Planning Region and the relevant authorities at national level in the future planning of the development of animal husbandry in the region and improve regional and local sustainable development that despite the economic and social component needs It is served and component nature conservation, especially biodiversity by defining the ways of its sustainable use.

За таа цел работилницата е од големо значење за добивање на квалитетна студија на база на која во иднина ќе се заснова развојот на сточарството во Источниот плански регион.

На настанот присуствуваа претставници од: МСП, претприемачи, општини, здруженија на граѓани (земјоделци, фармери, пчелари, сточари), Министерство за земјоделие (подрачни единици), колекционери на пасишта, Шумска полиција, Факултет за земјоделски науки, АФПРЗЗ, невработени лица, занаетчии, трговци, членови на кластери и мрежи и потенцијални странски и домашни инвеститори.

Настанот со поздравна порака го отвори Г-ѓа Драгица Здравева, Директор на Центарот за Развој на Источен плански регион.

Теми на настанот беа:

– Вовед во проектот
– GIS компонента на проектот и
– Анализа на постојната состојба на пасиштата и нивно користењe.

По завршувањето на сите излагања, се оддржаа B2G средби помеѓу заинтересираните претставници од приватниот сектор и претставникот од фирмата О3, и професорите од Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ и Градежен факултет, УКИМ во врска со студијата за определување на статусот на пасиштата на територијата на Источен плански регион“.

Настанот имаше интерактивен карактер од коj се согледа заинтересираноста на бизнис заедницата од ваков тип на настани.
Овој настан се спроведува во рамки на Програмата за зачувување на Природата во Македонија.