Име на проектот:
Да станеме пријатели преку мултикултурен дијалог

Партнер:
Штип

Финансирани од:
Youth in action, program of EU

Буџет на проектот во денари:
1.010.384,00

Реализиран (Да/Не):
Да