Име на проектот:
„Планините зборуваат и не поврзуваат“

Партнери:
Источен и Југоисточен плански регион

Финансирани од:

Проектот е финансиран од Европската Унија и управуван од Германското Друштво за меѓународна соработка (ГИЗ),  Програма за регионален економски развој во Македонија.

Буџет на проектот во евра:
30.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.