Име на проектот:
„Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с.Чифлик (II фаза)“

Партнери:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.050.357,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.