Име на проектот:
„Санација и дислокација на десен колектор во село Оризари – Општина Кочани“

Партнери:
Општина Кочани

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.837.011,00  мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.