Име на проектот:
„Спроведување на специфична кампања во Источен плански регион за придобивки од прогласување на заштитени подрачја“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
3.850.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.