Име на проектот:
„Изработка на елаборати за валоризација на природните реткости: Стамер, Ѕвегор, Црна Дудинка, Даб с.Бели, Киселичка Пештера и Дабоски Андак“

Партнери:
11 општини од ИПР, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.156.400,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.

Преземи елаборати: