Име на проектот:
„Адаптација на објект Бања „Кежовица“ Штип – ФАЗА Г“

Партнери:
Општина Штио, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.297.941,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.