Име на проектот:
„Партерно уредување околу археолошкиот локалитет Мородвис“

Партнери:
Општина Штип Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.938.550,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.