Име на проектот:
„Осветлување на Лесновските монашки пештери и санација на постоечки пристапни пешачки патеки“

Партнери:
Општина Штип, Фармахем

Финансирани од:
SDC Швајцарија

Буџет на проектот во денари:
1.740.733,64 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.