Име на проектот:
„Изградба на потпорни ѕидови на ул.Иво Лола Рибар во општина Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
2.855.246,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.