Име на проектот:
„Инвестиции во локална патна инфраструктура во Источен плански регион за општините Виница (450 км), Берово (1253 км) и Дечево (297 км)
Мерка 323“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не):