Име на проектот:
„Заштита на животната средина преку изработка на инвестиционо-техничка документација за атмосферски води (Чешиново-Облешево)“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не):