Име на проектот:
„Организација на меѓународен фолклорен фестивал ЧЕТЕРСЕ 2016“

Партнери:
Финансирани од:
Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не):