Име на проектот:
„Изградба на пристапен пат од Регионален пат Р-601 до село ВРТЕШКА, црква Свети Ѓорги
(Планинарски дом Вртешка)“

Партнери:
Општина Чешиново – Облешево, општина Кочани

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
13.000.000,00

Реализиран (Да/Не): 
Да