Име на проектот:
„Изградба на регионален Етно парк во с.Зрновци – Фаза I“

Партнери:
Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа, Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација