Име на проектот:
„Програма за зачувување на Природата во Македонија – II фаза“

Партнери:
Фармахем

Финансирани од:
SDC

Буџет на проектот во денари:
Реализиран (Да/Не): 
Во тек на реализација