Централен Регистар на Република Македонија е централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци. На веб страната www.crm.com.mk се прикачени и редовно ажурирани:

– ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
– РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ, ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР
– РЕГИСТАР ЗА ЛИЗИНГ
– РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
– РЕГИСТАР НА ПРАВА ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ
– РЕГИСТАР НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
– РЕГИСТАР ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ
– РЕГИСТАР ЗА КАЗНИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
– РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ.