Право на сопственост, подоблици на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), други стварни права (право на службеност, право на залог – хипотека, право на реален товар и право на стварноправен долготраен закуп на градежно земјиште), право на лизинг, фидуцијарна хипотека, како и други права и факти чие запишување е утврдено со закон е во надлежност на Катастарот на недвижности (www.katastar.gov.mk).