Име на проектот:
Колекторски систем с.Митрашинци, Берово  ( I и II фаза)

Партнер:
Берово

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
3.364.271,00

Реализиран (Да/Не):
Да