Следниве системи за наводнување со лоцирани во Источниот плански регион:
1. Подрачје Горна Брегалница, реки Брегалница, Ратевска, подземни води, опфаќа површина од 1.334 ha и располага со количина на вода 7.258.000 m3
2. Подрачје Средна и Долна Брегалница, река Брегалница, Злетовска, Иаковица и Мавровица опфаќа површина од 25.758 ha и располага со количина на вода 235.086.000 m3