Јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции се врши од страна на овластени Нотари (www.nkrm.org.mk)