Малата погранична општина Берово е синоним за еколошки чиста средина. Тоа е општина со воздух со најголема концентрација на кислород во Република Македонија. Општината сместена на надморска височина меѓу 670 и 1050 метри ја карактеризира претежно ридско-планинскиот релјеф. Рамничарски се единствено терените околу речното корито на реката Брегалница која минува долж општината. Општината изобилува со природни услови за развој на земјоделство и сточарство и производство на чисти еколошки производи. Во последно време се повеќе се создаваат услови за развој на туризмот со изградбата на нови приватни сместувачки капацитети за рурален туризам. Општина Берово има потенцијал од стручни кадри од сите профили со високо образование кои можат да одговорат на сите предизвици на потенцијалните инвеститори.

Во општината има две индустриски зони и неколку слободни зони за инвестиции:

1. ТИРЗ-Шушлевец која се протега на површина од 17,38 ha на патот Берово-Струмица.

2. Согласно државната планска документација за ТИРЗ Берово, Министерството за транспорт и врски и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се започна со реализација на проектот „Технолошко индустриска развојна зона – Берово“. Местоположбата на ТИРЗ Берово е на м.в. „Шушлевец“, непосредно до Зоната за мало стопанство и лесна индустрија согласно ГУП на Општина Берово. Опфатот на ТИРЗ-Берово, со површина од 15,5 ха, во близина на регионалниот пат Берово-Струмица.

 
сл. Шушлевец

Индустриски Зони за Инвестирање во Општина Берово

1. Индустриска зона за мало стопанство и лесна индустрија со површина од 10 ha која се наоѓа на патот Берово-Смојмирово од левата страна.

2. Зона за мало стопанство и сервиси со површина 5 ha кај поранешна Исхрана-Берово.

3. Градска зона за мало стопанство 13 ha спроти објектот на поранешен ,,Огражден,,-Берово

4. Зона за лесна индустрија и призводство со површина од 10 ha кај фабриката ,,Алкалоид“ во Берово.

Примери за успешни green fileld инвестиции се туристичките комплекс Аурора (www.auroraresort.mk), Туристички комплекс Бела Вода (www.facebook.com/kompleksbelavoda) и Хотел Манастир (www.hotelmanastir.com.mk).
Успешна brown field инвестиција е Агромах (www.agromax.mk) – фабрика за сушено овошје и зеленчук, Полотекс –Берово (http://www.clubeconomy.com.mk/detali.aspx?id=946) – погони за текстил.

1. Технолошка индустриска развојна зона Берово

2. Градска Зона за мало стопанство блок 1