Градот Виница е познат како производител на текстил и трикотажа. Во поново време и развојот на дрвната индустрија оди во нагорна линија. Неколку локални извозно ориентирани фирми имаат погони за производство на мебел и пилани кои произведуваат граѓа. Во општина Виница постојат одлични природни и агротехнички услови за развој на земјоделие. Почвата е плодна, од алувијално потекло, а најголем дел од селскиот атар е обработлива површина. Поволната сообраќајна местоположба, квалитетот и структурата на економските капацитети, реалниот потенцијал за индустриски прогрес, високостручната и квалификувана работна сила се објективни индикатори и компоненти кои упатуваат на развојните стратегии на општината. Виница е богата со природни, историски и археолошки локалитети. Белег на градот му дава спортско рекреативниот комплекс, составен од спортската сала, градскиот стадион, современиот градски парк и олимпискиот базен.
Во поглед на локалниот економски потенцијал и расположивите стопански капацитети, Општина Виница се вбројува во категорија општини во развој. Индустрискиот раст се интензивираше во последните 10 години како резултат на домашни и странски инвестиции.

Општина Виница ви ги става на располагање две индустриски зони и девет слободни локации за инвестирање:
1. -ТИРЗ-ВИНИЦА, вкупно П=21,04 ha со намена: Г2,Г3,Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси, стоваришта:
Локации:
2.1 П=18.383 m2;
2.2 П=15.603 m2;
2.3 П=21.144 m2;
2.4 П=18.342 m2;
2.5 П=15.332 m2;
2.6 П=19.416 m2;
2.7 П=21.115 m2.

2. Блок „4“ во Виница, со намена: Е2-комунална супраструктура:
Локации: 1.51 П=8.749 m2;
1.52 П=8.542 m2.

Локации за Инвестирање во Виница:
1. Технолошка индустриска развојна зона „ВИНИЦА“


2. Блок „4“