Република Македонија стана членка на Обединетите нации на 8 април 1993 година (Резолуција на Генералното собрание A/RES/47/225). Членството, втемелено врз основните принципи и постулати на Повелбата на ОН, во континуитет ги креира аспектите на мултилатералната димензија на надворешната политика на Република Македонија. Во таа рамка, започнатиот процес за етаблирање и позиционирање на Република Македонија на меѓународната сцена од 1991 година се трансформира во препознатливост на принципиелен и одговорен член на меѓународната заедница.