Напорите на економската дипломатија се насочени и кон промовирање на туристичките можности на Македонија. Кaко резултат на активна промоција, во последните години бројот на странски туристи и бројот на ноќевањата е двојно зголемен. Убавините и туристичките можностите на Република Македонија се огромни и вреди да се откријат. Во насока на промоција на туристичките можности на Македонија се основани туристички развојни зони кои што се наменети за изградба на хотелски капацитети од висок ранг.