Овие поволности ги добиваат корисници на зоните кои вршат нова дејност како:

  • производна дејност;
  • дејност од областа на информатичката технологија (изработка на софтвери, склопување хардвер, дигитални записи, компјутерски чипови и сл.);
  • научно истражувачка дејност и производство засновано на нови технологии со високи еколошки стандарди;
  • услуги кои се директно поврзани со увоз на добра кои се внесуваат во зоната (под услов добрата да не се наменети за крајна потрошувачка).

Услови за користење на даночните поволности се и:

  • Корисникот на зоната да нема ненамирени пристигнати даночни или царински обврски;
  • Против Корисникот на зоната да не е отворена стечајна постапка;
  • Корисникот на зоната да поднесе Барање за остварување на даночни ослободувања и олеснувања (по сите основи) до Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) преку Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (www.fez.gov.mk).