На 24.03.2022 година, во Хотел Изгрев во Штип, се одржа првиот серијал „Визонерски работилници“ за креирање Националната развојна стратегија, со цел да ја исцртаме иднината на нашата држава. Преку овие работилници се дава можност на секој граѓанин да може директно да се вклучи во процесот на креирање заедничка визија за развојот на нашата држава во периодот до 2042 година. На работилницата беа опфатени следните теми:

  • ИНФРАСТРУКТУРА (Транспортна инфраструктура, управување со води и инфраструктура за води, информациски и комуникациски технологии и широкопојасна инфраструктура, просторно планирање )
  • ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЕНЕРГИЈА (животна средина, климатски промени, биолошка разновидност, енергетски систем, управување со отпад)
  • РАСТ (Трговија и конкурентност, владеење на правото, економски развој, јавно финансирање и фискална политика, земјоделство, туризам, култура)

Работилницата беше масовно посетена со присуство на околу 200 учесници, со разлчна возраст, етничка и верска припадност, образование, општина итн.