карбинци karbinci
општина карбинци oopstina karbinci

Општина Карбинци се карактеризира со релативно чиста животна средина, од причини што поголеми извори на загадување на воздухот, водите и почвата нема лоцирано во самата општина. Природните услови одат во прилог на можноста за одгледување на сите полјоделски структури-житни, индустриски, градинарски и фуражни, како и за подигање на овошни и лозови плантажни насади и развој на сточарството, за кое постојат изразити погодности имајќи ги предвид површините под пасишта. Општина Карбинци располага со вкупна аграрна површина од 19.936 ha, од која 9.078 ha се земјоделска површина, погодна за одгледување на сите видови житни, градинарски и фуражни култури како и лозови и овошни насади, вкупна површина под шуми 5.255 ha и пасишта кои заземаат површина од 5.635 ha. Низ подрачјето на општината поминува река Брегалница со просечен годишен проток од 17.9 м3/сек, а во југо-источниот дел од седиштето на Општината се наоѓа сливот на Козјачка река (годишен проток од 0.28 м3/сек), Аргуличка река (годишен проток од 0,102 м3/сек) и Раданска река (годишен проток од 0,10 м3/сек). Во однос на расположивоста со работоспособно население, општината Карбинци е во поволна положба со самиот факт дека 60% од населението е работоспособно (деца и младинци до 17 години има 27,52 % и 12,48% се стари лица над 65 години).

Во општината успешно работи компанијата Фруктана (www.fruktana.com), Еко Оаза Самандов (www.ekooazasamandov.mk).

Општината располага со следниве индустриски зони и локации за инвестирање:
– Урбанистички план за Стопански комплекс БЛОК 2 – Карбинци, Општина Карбинци сместен покрај регионалниот пат Р601 (Штип-планина Плачковица) и пристапната улица за село Карбинци. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.

– Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци, Општина Карбинци сместен покрај регионалниот пат Р601 (Штип-планина Плачковица) и пристапната улица за село Таринци. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.

– Урбанистички план вон населено место Таринци лоциран покрај локалниот пат село Таринци – село Долни Балван. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.