Организација на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Работниот тим на Центарот за развој на Источен плански регион се состои од:

 • Раководител на Центарот
 • Тројца координатори за регионален развој
 • Координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски и општи работи
 • Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор
 • Координатор за еко туризам

Тим на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Драгица Здравева, дипл. економист
e-mail: dragica.zdraveva@eastregion.mk
 • Го претставува, застапува и раководи со Центарот;
 • Управува со имотот на Центарот;
 • Воспоставува и одржува хоризонтална и вертикална комуникација;
 • Ја координира, насочува и контролира работата на Центарот;
 • Донесува Правилник за систематизација на работните места во администрацијата на Центарот;
 • Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените;
 • Предлага на Советот за развој на Источниот плански регион: програми и планови, предлог проекти, извештаи и останати документи изготвени од страна на Центарот;
 • Врши други работи утврдени со Закон.
Александар Николов
e-mail: aleksandar.nikolov@eastregion.mk
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на човечки ресурси и животна средина;
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор;
 • Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
Емил Василев
e-mail: emil.vasilev@eastregion.mk
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на земјоделието, руралениот развој и енергетската ефикасност.
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор. Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
Зујица Ангелова
e-mail: zujica.angelova@eastregion.mk
 • Подготвува предлог-проекти за развој на планскиот регион и подрачјата со специфични развојни потреби од областа на туризмот, културното наследство и развивање на природните туристички потенцијали.
 • Ја потикнува меѓуопштинската соработка и обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа и невладиниот сектор.
 • Спроведува проекти за поттикнување на развојот на планските региони финансирани од фондовите на ЕУ и дрги меѓународни извори;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион.
Силвана Благонова
e-mail: silvana.blagonova@eastregion.mk
 • Ги врши стручните и организационите работи за потребите на Советот за развој на Источен плански регион и дава стручна помош во подготвувањето на актите од негова надлежност;
 • Одговорен е за планирање и реализација на јавните набавки
 • Ја следи примената на законите и другите прописи кои се од значење за работењето на Центарот и во врска со тоа дава мислења на Раководителот на Центарот;
 • Помага во спроведувањето на јавни повици согласно критериумите утврдени од донатори и други извиори на средства, дава упатства на координаторите на проекти и се грижи за доследна примена на методологиите и критериумите утврдени од давателите на средства;
 • Подготвува и обработува податоци во врска со човечките ресурси и обработува документација како основа за изработка на анализи и информации.

 

Евица Ефтимов
e-mail: bc.ipr@eastregion.mk
 • Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор на проект „Формирање на Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во Источен плански регион“

 

Андреа Златковска
e-mail: ecotourism@eastregion.mk
 • Координатор за еко туризам на проект „Програма за зачувување на природата во Македонија – фаза 2“