Организација на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Работниот тим на Центарот за развој на Источен плански регион се состои од:

 • Раководител на Центарот
 • Тројца координатори за регионален развој
 • Координатор за нормативна дејност, јавни набавки, финансиски и општи работи
 • Координатор за одржлив развој и поддршка на приватен сектор
 • Координатор за еко туризам

Тим на Центарот за развој на Источен плански регион (ЦРИПР)

Директор на Центарот за развој на Источен плански регион

Зујица Ангелова
Тел.: +389 32 386 412
e-mail: zujica.angelova@eastregion.mk

 • Го претставува, застапува и раководи со Центарот;
 • Управува со имотот на Центарот;
 • Воспоставува и одржува хоризонтална и вертикална комуникација;
 • Ја координира, насочува и контролира работата на Центарот;
 • Донесува Правилник за систематизација на работните места во Центарот;
 • Одлучува за вработувањата, правата, должностите и одговорностите на вработените;
 • Предлага на Советот за развој на Источниот плански регион: програми и планови, предлог проекти, извештаи и останати документи изготвени од страна на Центарот;
 • Врши други работи утврдени со Закон.

Одделение за стратешко планирање и имплементација на проекти, поддршка на бизнис секторот и информатичко комуникациска технологија

Координатор за стратешко планирање и регионален развој
Александар Николов
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: aleksandar.nikolov@eastregion.mk

Емил Василев
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: emil.vasilev@eastregion.mk

Андреа Златковска
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: ecotourism@eastregion.mk

 • Учествува во изготвувањето и спроведување на Програмата за развој на планскиот регион и изготвува предлог-акционен план за имплементација на Програмата за развој на планскиот регион;
 • Подготвува, координира и реализира проекти за развој на планскиот регион финансирани од домашни извори и донатори, од фондовите и Програмите на ЕУ, други странски и меѓународни извори и донатори, меѓународна организација или меѓународна финансиска институција;
 • Учествува во или раководи со проектни тимови;
 • Работи на поттикнување на меѓуопштинската соработка во рамките на планскиот регион;
 • Врши промоција на развојните можности на планскиот регион;
 • Формира база на податоци за сите аплицирани, одобрени и реализирани проекти;
 • Обезбедува стручна и техничка помош за единиците на локалната самоуправа при подготовката на нивните програми за развој;
 • Обезбедува стручни услуги на здруженија и други заинтересирани страни за подготовка на проекти од областа на регионалниот развој

Одделение за нормативно-правни работи, општи работи и управување со човечки ресурси

Координатор за нормативно-правни и општи работи и управување со човечки ресурси
Катерина Коцева
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: katerina.koceva@eastregion.mk

 • Учествува во подготовка Предлог – Правилникот за систематизација на работните места во Центарот за развој на Источен плански регион, како и измените и дополнувањата;
 • Подготвува предлози на правилници, одлуки, договори и други општи и поединечни акти од областа на работните односи и други акти во надлежност на Центарот;
 • Учествува и помага во спроведување на постапка за вработување;
 • Подготвува и обработува документација во врска со човечки ресурси;
 • Помага во вршењето на стручните и организациони работи за потребите на Советот за развој на Источен плански регион и дава стручна помош во подготвувањето на актите од негова надлежност;
 • Учествува во подготовка и организација на Седниците на Советот за развој на Источен плански регион

Регионален Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центар за развој на Источен плански регион

Координатор за одржив развој и поддршка на приватен сектор за кое работните задачи се определени или опишани во утврдените активности за Регионален Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центар за развој на Источен плански регион
Евица 
Николовски
Тел: + 389 32 386 412

e-mail: bc.ipr@eastregion.mk

 • Поддршка и советодавни услуги на малите и средни претпријатија во Источен плански регион;
 • Поддршка на претприемништвото на регионално ниво;
 • Изработка на бизнис каталози;
 • Спроведување на активности/услуги за поддршка на приватниот сектор;
 • Формира бази на податоци за мали и средни претпријатија;
 • Реализира утврдени активности за Регионалниот Бизнис Центар за поддршка и советодавни услуги за мали и средни претпријатија во рамките на Центарот;
 • Реализира активности за поттикнување на конкурентноста преку активна поддршка на приватниот сектор

Правилник за систематизација: Преземи тука

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација – 2021: Преземи тука