Министерство за локална самоуправа на Република Северна Македонија

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Централен регистер на РМ

Агенција за катастар на недвижности

Министерство за животна средина и просторно планирање

Министерство за економија

Агенција за странски инвестии и промоција на извоз на Република Македонија

    

Non-governmental organization

Здружение Кластер за креативни индустрии