Центарот за развој на Источен плански регион го започна процесот на Регионални форуми во заедницата кој е финансиски поддржан од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка.

Денес, на 11.03.2022 година се одржа првата форумска сесија каде што учесниците имаа можност да идентификуваат и дефинираат приоритетни регионални проблеми поврзани со две проритетните области.

Центарот за развој на Источен плански регион добива финансиска поддршка за спроведување на проекти во рамки на:

Грантовата шема (2022-2025) во рамки на проектот “Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој” – фаза 2 финансирана од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка.

Програмата за регионален развој за 2022 со индикативни средства за 2023 година финансирана од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој.

Активното партиципирање на учесниците на форумот во Источниот плански регион е од особено значење за успешна реализација на регионалниот форумски процес.