Општина Карбинци

Opstina Karbinci Општина Карбинци

1. Урбанистички план за Стопански комплекс БЛОК 2
Индустриската зона „Запад“ – се протега западно од магистралниот пат Скопје-Штип, има урбанизирано 15 парцели со вкупна површина од 30,7 ha. Од нив, недоделени се три парцели со вкупна површина од 8,500 м2 со вкупна корисна површина од 3,300 м2.

2. Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци
Урбанистички план вон населено место Таринци за Стопански комплекс во КО Таринци, Општина Карбинци сместен покрај регионалниот пат Р601 (Штип-планина Плачковица) и пристапната улица за село Таринци. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.

3. Урбанистички план вон населено место Таринци лоциран покрај локалниот пат село Таринци
Урбанистички план вон населено место Таринци лоциран покрај локалниот пат село Таринци – село Долни Балван. Покрај зоната поминува водоводна и канализациона мрежа и далекувод 10KV.

Општина Виница

виница vinica