Водич за инвестирање во ИПР | Инвестиции

Добивка на инвеститори

Источен плански регион2019-03-29T22:17:30+01:00

Источниот плански регион е претежно планински регион и го опфаќа крајниот исток на Република Македонија. Се простира по течението на реката Брегалница, односно се протега низ Штипската, Малешевско-Пијанечката Котлина и Кочанското Поле. Регионот зафаќа 14.2% од вкупната територија на Македонија со 8.6% од вкупниот број на население (2013 година) и со густина на населеност од 50.4 жители на км2. Природно-географските, климатските и хидролошките карактеристики даваат потенцијал за производство на ориз, особено во Кочанското Поле каде што се произведува ориз со познато географско потекло, додека Пијанечката и Малешевската Котлина се особено погодни за развој на овоштарството и градинарство. Поради специфичните геолошки карактеристики на планинските масиви во регионот, се врши експлоатација на олово-цинкова руда. Традиционално, во овој регион е развиена и текстилната индустрија и во него се лоцирани и голем број на конфекциски капацитети. Планинските терени во овој регион претставуваат солиден потенцијал за развој на зимскиот и алтернативниот туризам, иако тие сé уште се во зачеток.

(извор: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Regioni2014.pdf)


Регионот е поделен на 11 општини: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип.

Клима2019-03-29T22:18:59+01:00

Климата во Источниот плански регион е аридна, односно подрачјето во поголемиот дел е аридно-сушна. Каректеристика на овој вид на клима се долгите и сушни лета со честа појава на високи температури кои се движат и до +41°С и благи и влажни зими со ретка појава на екстремно ниски температури кои се спуштаат и до -22 °С. Ова е последица на судирот на влијанието на медитеранската и континенталната клима. Во делот на малешевијата преовладува континентална клима. Просечните годишни количини на врнежи се движат од 506 mm во областа на Кочанско Поле, па се до 672 mm во Малешевијата. Врнежите се нерамномерно распределени, како по време така и по количини. Максимумот на врнежи е во месеците април-мај, а минимумот е во летните месеци јули-август. Просечната средна годишна температура во рамничарскиот дел е 12.9 °С , додека во Малешевијата е 8.7 °С . Снегот се јавува од декември до март. Маглата ретко се појавува во овој регион, освен во делот на Малешевијата, каде просечно годишно има од 3 до 5 магливи денови.

Климатските услови во регионот се поволни за развој на земјоделството а особено за производство на ориз. Оризовите ниви од Источниот регион покриваат околу 95% од вкупното производство на ориз во Република Македонија. Ораниците и бавчите како дел од обработливите површини учествуваат со 84%. Земјоделското земјиште зафаќа површина од 165.639 ha т.е. 14% од вкупната земјоделска површина во земјата, а дури 88.075 ha т.е. 53.1% се пасишта.

Воден ресурс со најголемо значење е реката Брегалница и двете високи брани на акумулациите Калиманци и Кочанско Езеро. Од особено значење се повеќето минерални извори како и термалните води во Виничко (Истибања) и Штипско (Кежовица).

Шумската површина во регионот изнесува 135.378 ha односно 13% од вкупните шуми во Република Македонија, што е 38% од вкупната територија на регионот.
Важно економско значење имаат олово-цинканите руди од рудниците Злетово, Добрево и Каменица. Годишното производство на руда во овие рудници изнесува 1.000.000 тони. Од неметалните оруднувања, најзастапени се азбестот, каолинските глини, опалска бреча, како и лежиштето на јаглен-лигнит Брик во Берово чија годишна експлотација изнесува 100.000 тони.

Доминантна земјоделска гранка во Источниот плански регион е поледелството и најважна житна култура оризот. Освен оризот, добра застапеност бележи и јачменот, пченицата и пченката што покажува дека постои солидна основа за сточарско производство. Развиени се и раноградинарството, овоштарството и лозарството.

Доминантна индустриска култура е и тутунот а, воедно Источниот регион е најголем производител на компир во државата.

Дури 40% од свињарството во Република Македонија се реализира во регионот.

Малите и средни претпријатија полека го превземаат приматот на најголем производител во нефинансискиот сектор, тие доминираат со 72% во Источниот плански регион. Индустријата во однос на вработувањето учествува со 67%.

Источниот плански регион е седиште на државниот Универзитет „Гоце Делчев“ ( www.ugd.edu.mk), кој брои 12 факултети и 3 академии:

1 – Правен факултет
2 – Економски факултет
3 – Земјоделски факултет
4 – Факултет за информатика
5 – Факултет за образовни науки
6 – Факултет за природни и технички науки
7 – Електротехнички факултет
8 – Факултет за медицински науки
9 – Филолошки факултет
10 – Технолошко-технички факултет
11 – Факултет за туризам и бизнис логистика
12 – Машински факултет
– Ликовна Академија
– Музичка Академија
– Филмска Академија

Овој регион од источната страна се граничи со Р.Бугарија, а комуникацијата со соседната држава се остварува преку граничниот премин Делчево во општина Делчево.

Економски карактеристики2019-03-29T22:19:31+01:00

Источниот плански регион е економски релативно добро развиен, гледано во однос на другите плански региони во Р. Македонија. Учеството на Источниот плански регион во Бруто домашниот производ на Република Македонија е на ниво од 8.1%.

Мерено по жител, Источниот плански регион во 2012 година имал бруто домашен производ по жител од 204.748 денари.

Всушност за целиот претходен период, карактеристичен е забрзан тренд на економската активност во регионот и постепеното приближување на бруто домашниот производ во регионот до просекот на Република Македонија, што е поволен резултат и укажува на ревитализација и модернизација на стопанството.

Гледано во целина, Источниот плански регион се развива релативно брзо, што и соодветно е одразено на степенот на неговата развиеност. Источниот плански регион денес има развоен индекс 0,67, економско социјален индекс 0,95 и демографски индекс со 0,50.

(Извор: Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеност за периодот 2008-2012, Службен весник бр.162/2008)

Производство и нови вработувања2019-03-29T22:19:54+01:00

Бруто додадената вредност во Источниот плански регион во 2012 година изнесуваше 395,335 милиони денари.

Структурата на бруто додадената вредност според дејности е прикажана на следната табела. Во однос на структурата на бруто додадената вредност според дејности учеството на земјоделието е на ниво на државата, а учеството на индустријата е скоро двојно поголемо од просекот на државата.

Источниот плански регион во 2013 година имал 5.796 активни деловни субјекти. Динамиката на бројот на активни претпријатија во Источниот плански регион во претходниот период (по години) изгледа вака:

Иако, бројот на деловни субјекти не мора да биде добар показател за нивото на активност, сепак индикативно е дека најголем број на претпријатија регионот имал во 2010 и дека бројот варира. Гледано според големината на деловните субјекти излегува дека најголем дел од нив (84%) се практично микро претпријатија со ниска акумулациона сила и формирани главно со мисија да обезбедат економска егзистенција на основачот и малкуте вработени во нив, а не и за посериозни и по волумен големи деловни потфати. Целиот регион имал само 175 фирми од средна големина и 18 големи претпријатија. Оттаму, односот мали и средни – вкупни претпријатија е 97% наспроти 3%.

Како најзначајни сектори на стопанската активност се земјоделието, прехранбена индустрија, месната индустрија, металната индустрија, текстил и чевли. Во поглед на инвестициите во основните средства во Источниот регион се истакнуваат инвестициите во градежништвото и индустријата.

Инаку градежништвото бележи пораст и мерено според вредноста на градежните работи. Во 2013 биле издадени 293 одобренија за градење, а вредноста на градежните работи била 1 милијарда и 614,495 милиони денари. На следната слика прикажан е бројот на завршени станови во регионот.

Пазар на работна сила2019-03-29T22:20:22+01:00

Податоците за стапката на активното население, вработеноста и невработеноста се поповолни од националниот просек.

Продуктивноста на трудот мерена како БДП по вработен за час работа (2.184 часа годишно) покажува дека регионот има околу 314 денари бруто домашен производ по час работа.

Во приватниот сектор искористеноста на расположливата прекувремената работа е скоро потполна, па реалниот показател за продуктивноста е некаде на 80% од вака пресметаниот. Како и да е, глобалните показатели како општата продуктивност се добри индикатори на релативните односи.

Споредбата на индексите на вработеност со индексите на бруто домашниот производ ја определува динамиката на продуктивноста на трудот во регионот. Индексот на продуктивноста растел во периодот 2010/2009 поради високиот индекс на раст на бруто домашниот производ и стагнацијата на индексот на вработеност, за состојбите да се изедначат во наредниот период, 2011/2010, кога практично и БДП и вработувањето имаат еднаков тренд, па продуктивноста е повисока само за 0.4 индексни поени.

Структурата на невработените во регионот, споредено со просекот на државата и вкупно и според полот и местото на живеење укажува дека невработеноста и во урбаниот и во руралниот дел на регионот е под просекот на државата, посебно кај жените што се должи на големото учество на текстилот во структурата на индустријата.

Социјален развој2019-03-29T22:20:47+01:00

Состојбата во поглед на покриеноста на населението со здравствено осигурување во Источниот плански регион е околу 99%. Достапноста на здравствените услуги од примарната и секундарната здравствена заштита е на просечно национално ниво, додека повисоките степени на здравствена заштита се помалку достапни. Болничката нега е организирана преку мрежа на општи болници во градските центри. Во регионот постојат 9 јавни установи за згрижување и воспитание на деца, во 29 објекти. Градинките се лоцирани во поголемите урбани средини, додека во руралниот дел има дисперзирани групи. Опфатноста на децата во детски градинки е подобра од просекот на државата. Додека опфатноста за Република Македонија е 21% од децата до 5 години старост, опфатноста во Источниот регион била 34.4%. Во рамките на регионот работат 93 основни училишта, со 7,400 ученика. Средни училишта има 13 и во нив учат 7.700 ученика.

Бројот на запишани студенти на додипломски студии во Источниот плански регион е прикажан во следната табела.

Во регионот работи еден од најголемите универзитети во државата, Универзитетот Гоце Делчев. Бројот на дипломирани студенти по години во регионот, споредено со просекот за цела Македонија е прикажан во следната табела.

Земјоделие2019-03-29T22:21:11+01:00

Источниот плански регион ги опфаќа териториите на рамнините во Кочанско и Штипско и околните општини, како и планинските реони на Малеш и Пијанец. Вкупно во регионот има 177.633 ха земјоделско земјиште од што 43,26% или 76.818 хектари се обработливи површини, а 56,74% или 100.784 хектари се пасишта.
Во регионот доминантни обработливите површини се ораници и бавчи со 63.621 hа, овоштарници има 3.710 hа, лозја 1.562 hа и ливади 7.925 hа. Процентуалната застапеност на земјоделските површини е прикажана на следната слика.


Извор: Државен завод за статистика

Бруто додадената вредност во земјоделскиот сектор расте за 14,48% од 62 во 2008 на 71,9 милиони евра во 2012 година, зголемувајќи го притоа учеството во вкупната додадена вредност на државно ниво од 9,63% на 10,09%. Од вкупно 53 земјоделските претпријатија се обработуваат 4.547 ha, додека 23.709 индивидуални земјоделски производители обработуваат 55.606 хектар. Според тоа просечната големина на обработуваното земјиште од земјоделските претпријатија е околу 85,8 ha . Индивидуалните земјоделски производители во просек обработуваат 2,35 ha, што укажува на релативно мала просечна големина, која сепак е над републичкиот просек (1,84 ha). Беровско-Делчевскиот дел е со доста слабо развиена индустрија, па земјоделството е значаен извор на приходи кај домаќинствата во овој простор. Од сето ова може да се заклучи дека во овој регион фрагментираноста на површините е помала од просекот во Републиката, но земјоделските претпријатија управуваат со мали површини во просек.

Од анализата за застапеноста на културите во Источниот плански регион може да се заклучи дека поледелското производство е доминантно во регионот, а приближно еднаквата застапеност на јачменот со пченицата и релативно високата застапеност на пченката укажува на добра база за сточарско производство. Сепак од житните култури во овој регион најголемо значење има оризот, кој иако е застапен на условно мали површини (4839 ha) има огромно значење за растителното производство во регионот. 99,45% од вкупното производство на ориз во земјата се одвива во Источниот плански регион. Доминантна фуражна култура е луцерката, а доминантна индустриска култура е тутунот. Градинарството не е многу застапено. Овој регион е најголем производител на компир во државата, кој исто така е бренд самиот по себе баран на пазарот (посебно Беровски компир). По однос на овошните култури во регионот доминира сливата и ова е најзначаен регион за нејзино производство. Лозарството има потенцијал во Штипскиот регион.

Животна средина2019-03-29T22:21:36+01:00

Состојба со квалитетот на животната средина во Источниот плански регион е сличен, како и во другите региони во Република Македонија.
Цврст отпад
Управувањето со цврстиот отпад во Источниот плански регион се сведува на негово собирање, транспорт и депонирање. За управувањето со цврстиот отпад одговорни се Општинските комунални претпријатија. Депонирањето на цврстиот комунален отпад во Источниот плански регион се врши на локалните односно т.н. општински депонии. Во овој регион постојат 17 депонии, евидентирани согласно Националниот план за управување со отпад, а кои според ризикот за загадување на животната средина се класифицирани на следниот начин: 3 депонии – висок ризик; 8 депонии – среден ризик и 6 депонии – низок ризик.

Согласно Националната стратегија за управување со отпад, проблемите во управувањето со цврстиот отпад може да се надминат преку воведување на регионално интегрално управување со цврстиот отпад, согласно директивите на ЕУ. Источниот регион е планирано да воспостави интегрално управување со комуналниот отпад преку користење на средства од ЕУ преку ИПА програмата.

Рециклирањето, односно селекцијата на рециклабилните фракции од комуналниот цврст отпад се врши на многу мал дел од отпадот и тоа преку селекција на отпадот во поставени садови за отпад во неколку општини. Неформалниот сектор ја собира отпадната пластика и метал директно од садовите за собирање на отпадот.

Организирано собирање постои само за отпадот од пакување. Регионалниот план за управување со отпад е подготвен и основано е регионално претпријатие за управување со цврстиот отпад.
Другите видови на отпад, како што се отпадни гуми, батерии и акумулатори, отпадни масти и масла, искористени возила и отпад од електрични и електронски апарати не се селектираат и завршуваат на депониите за комунален отпад. Во општина Штип одредени приватни претпријатија управуваат дел од овие видови на отпад, но во количини кои се релативно мали. Медицинскиот отпад само се собира одвоено и се третира соодветно (инсенерација).

Инфраструктура

Воздушен сообраќај2019-03-29T22:30:09+01:00

Во Источниот регион постои еден спортски аеродром во близината на Штип и едно леталиште за стопанска авијација „Лакавица“.
Спортскиот Аеродромот е оддалечен 4 km северо-западно од градот Штип. Наменет е за воздухопловно-спортски активности. Полетно-слетна патека: 14/32 со димензии 1000х100 m. Пистата е тревната и не е опремена со светлосна сигнализација за во ноќни услови. На овој аеродром можат да оперираат воздухоплови со максимална тежина до 5700 кг.
Со постојниот меѓународен патнички аеродром во Скопје, дел од Источниот плански регион е добро покриен преку пристапот кон главниот национален аеродром „Александар Велики“ во Петровец.

Енергетска инфраструктура2019-03-29T22:30:33+01:00

Во Источниот плански регион се лоцирани две хидро-електрични централи – Калиманци и Зрновци. Со изградба на хидро системот Злетовица создадени се услови за производство на електрична енергија преку планираните мали ХЕЦ на системот Злетовица, реката Брегалница и нејзините притоки: Оризарска, Зрновска и Кочанска река. Покрај ова идентификувани се неколку локации за изградба на мали хидроцентрали.


Енергетска инфраструктура во Источен плански регион


Извор: Државен завод за статистика


Извор: Државен завод за статистика

Значајна улога во обезбедувањето на електрична и топлинска енергија во Источниот плански регион можат да имаат и обновливите извори на енергија. Покрај хидроенергијата, тука можат да се вбројат соларната енергија, геотермалната енергија, биомасата и ветерната енергија. Поради природните предуслови, реионот има можност за користење на соларната енергија, ветерот и биомасата. Геотермалната енергија може да биде од исклучително значење за развивање на земјоделството во Источниот плански регион.


Извор: Хидроцентрални во Источниот регион

Во Кочанскиот регион пак постои можност за користење на геотермалната енергија за затоплување во зимскиот период и за загревање на раноградинарските земјоделски посеви под пластеници. Покрај економските ефекти, користењето на обновливите извори на енергија позитивно влијание и врз заштитата на животната околина во регионите.

Железничка мрежа во Источен плански регион2019-03-29T22:29:43+01:00

Во Источниот плански регион е лоциран дел од железничката линија Велес – Кочани. Вкупната должина на оваа железничка линија која е лоцирана во регионот изнесува 70 km.

Основниот проблем за ефикасен железнички транспорт е недооформената железничка мрежа во Источниот плански регион која завршува со слеп колосек. Неопходно е итно реконструирање и надоградба на целата железничка инфраструктура во регионот за да се обезбеди брз и сигурен транспорт на стоки и патници. Како една од можностите за унапредување на овој вид на транспорт е идентификуван развојот на комбинираниот мултимодален транспорт кој може да обезбеди порентабилен транспорт и да поттикне инвестиции во регионот.

Патна мрежа во Источен плански регион2019-03-29T22:29:18+01:00

Постојната патна инфраструктура во Источниот плански регион се состои од 1187 километри локални патишта, 177 километри А државни патишта и 302 километри регионални патишта.

Главни патни правци кој што го поврзуваат овој регион со другите регион се државниот пат А3 (Велес – Штип – Кочани – Делчево – Граница со Бугарија) и државниот пат А4 (Свети Николе – Штип – Струмица). Патната мрежа во овој регион е релативно добро развиена, во тек е изградба на автопат на дел од државниот пат А3 Свети Николе – Штип, со што овој регион ќе се поврзе со модерна патна врска со Скопје. Истовремено се врши реконструкција и надградба на делницата Велес – Кадрифаково од државниот пат А4.

Водостопанска инфраструктура

Водоснабдување2019-03-29T22:31:08+01:00


Водостопанска инфраструктура

Снабдувањето со вода за пиење во Источниот плански регион се врши преку користење на вода од извори, подземни води, површински води или некоја на овие ресурси. Подземни води се користат за снабдување на градовите: Штип (со претходна обработка), Кочани, Пробиштип и Делчево.

Површински води по претходен третман на суровата вода користат градовите Берово и Виница. Комбинација од површинска и подземна вода користат Делчево и Виница. Системите за водоснабдување во руралните области главно се обезбедуваат со изворски и подземни води, често пати тие користат и површински води. Во Источниот плснки регион лоцирани се 4 поголеми акумулациони езера: Градче, Калиманци, Мавровица и Ратево-Беровско езеро. Во сливот на реката Брегалница постојат и други помали акумулација, како што се Петрашевец, Лошана, акумулација во с.Пишица и други, помали. Од особено значење е акумулацијата Злетовица-брана Кнежево, со вкупна зафатнина од 23.500.000 m3 вода која се користи за водоснабдување.

Водоснабдувањето во општините кои се лоцирани во Источниот плански регион е обврска на локалните јавни претпријатија. Покриеноста на населението со системи за вода за пиење се движи од 90% во Штип до 100% во Виница, додека во руралните средини истиот индикатор се движи од 10% до 80%. Во руралните населени места постојат издвоени системи за водоснабдување. Вкупната должина на водоводната мрежа во Источниот планински регион е 384 km и истата е претежно лоцирана во урбаните центри на општините.

Наводнување2019-03-29T22:31:47+01:00

Следниве системи за наводнување со лоцирани во Источниот плански регион:
1. Подрачје Горна Брегалница, реки Брегалница, Ратевска, подземни води, опфаќа површина од 1.334 ha и располага со количина на вода 7.258.000 m3
2. Подрачје Средна и Долна Брегалница, река Брегалница, Злетовска, Иаковица и Мавровица опфаќа површина од 25.758 ha и располага со количина на вода 235.086.000 m3

Отпадни води2019-03-29T22:31:28+01:00

Отпадните комунални води се одведуваат преку системите за одведување на отпадни води кои се со вкупна должина од 250 km. Колекторската и градска мрежа претежно е лоцирана во урбаните центри на општините. Во однос на покриеноста на населението со канализационата мрежа во урбаните средини таа се движи од 80% до 100%, додека во руралните средини се движи до 80%.
Покриеноста на населението со станици за пречистување на отпадните води во Источниот регион изнесува 7,7% ( 12,7 % на ниво на Република Македонија). Во регионот постои една пречистителна станица за отпадни води која е лоцирана во Берово и е со капацитет од 14.000 е.ж. Согласно студијата за подобрување на животната средина во Брегалничкиот слив, планирана е изградба на пречистителни станици за Штип, Кочани и Оризари, Виница, Македонска Каменица, Пехчево, Делчево, Зрновци, Карбинци, Лозово и Чешиново.

Туризам и култура

Сместувачки капацитети во Источниот плански регион2019-03-29T22:32:18+01:00

Од презентираните податоци може да се забележи дека Источниот плански регион пројавува зголемување на капацитетите за сместување. Во 2010 година бројот на соби изнесува 533, број кој се зголемува во следните три години што претставува позитивна појава. Во 2013 година бројот на соби изнесува 620 што е зголемување во однос на првата анализирана година.Бројот на легла во Источниот плански регион бележи слични тенденции. Така, во 2010 година имаме 1.718 легла за во наредниот период да имаме пораст до 1.826 легла во 2013 година.

Јавни институции и финансиски субјекти

Банки во Источен плански регион2019-03-29T22:34:45+01:00

Катастар на недвижности2019-03-29T22:34:22+01:00

Право на сопственост, подоблици на правото на сопственост (сосопственост и заедничка сопственост), други стварни права (право на службеност, право на залог – хипотека, право на реален товар и право на стварноправен долготраен закуп на градежно земјиште), право на лизинг, фидуцијарна хипотека, како и други права и факти чие запишување е утврдено со закон е во надлежност на Катастарот на недвижности (www.katastar.gov.mk).

Нотари во Источниот плански регион2019-03-29T22:33:09+01:00

Јавни овластувања врз основа на закон по барање на граѓаните, државните органи, правните лица и други заинтересирани институции се врши од страна на овластени Нотари (www.nkrm.org.mk)

Судски систем во Источен плански регион2019-03-29T22:32:46+01:00

Во Источниот плански регион се лоцирани канцеларии и филијали на сите поважни јавни и финансиски инститтуции во Р. Македонија. Согласно Законот за работни односи (“Службен весник” на РМ, бр. 16/2010), во Република Македонија работната недела трае пет работни дена, а работното време не смее да биде подолго од 40 часови неделно.
Најголемиот број јавни институции и финансиски субјекти имаат работно време понеделник – петок во периодот 8.30 – 16.30 и пауза меѓу 12.00 – 12.30 часот.

Врховниот суд на Република Македонија (www.vsrm.mk) е највисок суд во државата и обезбедува единство во примената на законите од страна на судовите.

Управниот суд (www.usskopje.mk) со седиште во Скопје, како еден од носителите на судската власт во судскиот систем на Р. Македонија, кој судската власт ја врши на целата територија на државата. Управниот суд Скопје одлучува во управен спор во тужби против управни акти на орган на државна управа или организација.

Апелационен суд Штип (www.asstip.mk) – Според член 33 од Законот за судовите, е надлежен да решава по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на своето подрачје. Апелациониот суд Штип е надлежен да решава по жалбите против одлуките на основните судови и да решава за судир на надлежност меѓу судовите од прв степен на своето подрачје.

Основниот суд во Штип (www.osstip.mk) е првостепен суд со проширена надлежност, кој покрај надлежноста утврдена за основните судови со основна надлежност за подрачјата за кои се основани, одлучува и: во прв степен по кривичните дела и прекршоци, прв степен по граѓанските спорови, кривичните дела, граѓански спорови. Освен во Општина Штип, основни судови има и во општините Берово, Виница, Делчево и Кочани.

Управа за јавни приходи2019-03-29T22:33:33+01:00

Управата за јавни приходи (www.ujp.gov.mk) оперативно ја спроведува даночната политика и врши наплата на даноци и други јавни давачки, им дава помош на даночните обврзници за исполнување на нивните даночни обврски, го следи и анализира функционирањето на даночниот систем и дава предлози за негово унапредување, соработува со даночни органи од други држави и дава меѓународна правна помош во даночни предмети. УЈП примарно е задолжена за управување (наплата) на:

– Персоналниот данок
– Данокот на добивка
– Данокот на додадена вредност
– Социјалните придонеси од задолжителното социјално осигурување
– Парични казни, односно глоби и трошоци изречени во парнични, прекршочни, кривични и управни постапки во корист на Р. Македонија
– Радиодифузна такса и на сите други јавни давачки за кои надлежноста се утврдува со закон или врз основа на склучен договор.

Централен регистар на Република Македонија2019-03-29T22:33:59+01:00

Централен Регистар на Република Македонија е централна информативна база на правни и друг вид релевантни податоци. На веб страната www.crm.com.mk се прикачени и редовно ажурирани:

– ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
– РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ, ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР
– РЕГИСТАР ЗА ЛИЗИНГ
– РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
– РЕГИСТАР НА ПРАВА ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ
– РЕГИСТАР НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
– РЕГИСТАР ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ
– РЕГИСТАР ЗА КАЗНИ НА ПРАВНИ ЛИЦА
– РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ.

Споделете на социјалните мрежи:

Go to Top