Водич за инвестирање во ИПР | Општини

Погодни општини за инвестирање

Општина Берово2019-05-23T21:46:30+01:00

Малата погранична општина Берово е синоним за еколошки чиста средина. Тоа е општина со воздух со најголема концентрација на кислород во Република Македонија. Општината сместена на надморска височина меѓу 670 и 1050 метри ја карактеризира претежно ридско-планинскиот релјеф. Рамничарски се единствено терените околу речното корито на реката Брегалница која минува долж општината. Општината изобилува со природни услови за развој на земјоделство и сточарство и производство на чисти еколошки производи. Во последно време се повеќе се создаваат услови за развој на туризмот со изградбата на нови приватни сместувачки капацитети за рурален туризам. Општина Берово има потенцијал од стручни кадри од сите профили со високо образование кои можат да одговорат на сите предизвици на потенцијалните инвеститори.

Во општината има две индустриски зони и неколку слободни зони за инвестиции:

1. ТИРЗ-Шушлевец која се протега на површина од 17,38 ha на патот Берово-Струмица.

2. Согласно државната планска документација за ТИРЗ Берово, Министерството за транспорт и врски и Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се започна со реализација на проектот „Технолошко индустриска развојна зона – Берово“. Местоположбата на ТИРЗ Берово е на м.в. „Шушлевец“, непосредно до Зоната за мало стопанство и лесна индустрија согласно ГУП на Општина Берово. Опфатот на ТИРЗ-Берово, со површина од 15,5 ха, во близина на регионалниот пат Берово-Струмица.

 
сл. Шушлевец

Индустриски Зони за Инвестирање во Општина Берово

1. Индустриска зона за мало стопанство и лесна индустрија со површина од 10 ha која се наоѓа на патот Берово-Смојмирово од левата страна.

2. Зона за мало стопанство и сервиси со површина 5 ha кај поранешна Исхрана-Берово.

3. Градска зона за мало стопанство 13 ha спроти објектот на поранешен ,,Огражден,,-Берово

4. Зона за лесна индустрија и призводство со површина од 10 ha кај фабриката ,,Алкалоид“ во Берово.

Примери за успешни green fileld инвестиции се туристичките комплекс Аурора (www.auroraresort.mk), Туристички комплекс Бела Вода (www.facebook.com/kompleksbelavoda) и Хотел Манастир (www.hotelmanastir.com.mk).
Успешна brown field инвестиција е Агромах (www.agromax.mk) – фабрика за сушено овошје и зеленчук, Полотекс –Берово (http://www.clubeconomy.com.mk/detali.aspx?id=946) – погони за текстил.

1. Технолошка индустриска развојна зона Берово

2. Градска Зона за мало стопанство блок 1


Општина Делчево2019-05-23T21:49:36+01:00

На 164 km источно од Скопје, во подножјето на планината Голак, распослан на двата брега на реката Брегалница лежи градот Делчево. Тоа е најголемо населено место во областа Пијанец, која се протега на површина од 585 km2, сместена помеѓу Осоговските планини на север и Малешевските на југ. Општина Делчево се наоѓа во најисточнот дел од државата и претставува крстосница за источна Македонија. Доминантно место во стопанскиот развој на општината има индустријата, по што следат земјоделството и градежништвото, со нагласено учество на терцијарниот сектор: трговија, угостителство и мало стопанство. Локалната самоуправа е главниот носител на економскиот развој на општината посочувајќи ги економските потреби заради побрз стопански развој, привлекување на нови и зачувување на постојаните бизниси.

Индустриско развојна зона Делчево се наоѓа во близина на град Делчево лоцирана лево од патот кон селото Габрово, Блатиште, КО Делчево, општина Делчево. Зоната се протега на површина од вкупно 20,8 ha.сл. ТИРЗ Делчево

Општина Пехчево2019-05-23T21:48:27+01:00

Во пазувите на Малешевската котлина на површина од 206,88 km2 е сместена општина Пехчево, административниот центар на поширокиот регион на Малеш и Пијанец, а од 1952 година и седиште на Малешевската околија.
Територијата на Општина Пехчево изобилува со голема разновидност на животински, растителни ендемични видови, со одлични можности за лов и риболов. Меѓу пространите шумски комплекси се наоѓаат бројни острови на ливади, пасишта прошарани со сочни малини и други шумски бобинки: шумски јагоди, капини, малини, аронија, дренки. Густата борова и букова шума во пехчевскиот дел на Малешевските Планини со години ги криела седумте водопади кај изворите на Брегалница, најголемата река во Источна Македонија. Ваквото природно богатство ја прави Општината пожелна туристичка дестинација. Покрај можноста за развој на авантуристичкиот и руралниот туризам, Општината има развиена дрвна индустрија и индустрија за производство на огноотпорни материјали. Во Општината е сместена и локалната канцеларија на Програмата за зачувување на природата во Република Македонија.

Општина Пехчево во моментот има две индустриски зони:
1. Индустриска зона „Подуово“;
2. Индустриска зона „Грозил“;

На индустриската зона Подуово се продадени речиси сите парцели предвидени за таму (освен една), додека уредувањето на индустриската зона Грозил е во тек. Во општина Пехчево има неколку објекти од кои дел се во општинска сопственост, дел се во приватна сопственост кои во иднина можат да се искористат како потенцијал за „brownfield“ инвестиции и тоа:

1. Објектот на поранешната фабрика за производство на плочки во Пехчево која во моментот се наоѓа во приватна сопственост и е со вкупна површина од 14.000 m2;

2. Објектот на поранешната „Караула“ во Пехчево која се наоѓа на Ченгино Кале. Овој објект е во општинска сопственост – целината е сочинета од три објекти: едниот со површина од 37 m2, другиот со површина од 158 m2, а третиот со површина од 141 m2 и земјиште со површина околу 30.517 m2;

3. Објектот на поранешната конфекција „Комуна“ – Пехчево со површина од 2.000 m2, кој е во приватна сопственост;

4. Домови на културата во сите села во општина Пехчево кои се наоѓаат во општинска сопственост со површина од околу 200-300 m2 и кои можат да бидат потенцијални мали фабрики за развој на текстилната индустрија.

2019-05-23T21:26:39+01:0023 May, 2019|Guide for Investments in the EPR|

Share on social networks:

Go to Top