Име на проектот:
Заштита на населението во Источниот плански регион од заразни болести преку дезинсекција на возрасни комарци

Партнер:
8 општини од регионот – Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Финансирани од:
8 општини од регионот – Штип, Кочани, Пробиштип, Виница, Берово, М.Каменица, Пехчево, Зрновци.

Буџет на проектот во денари:
1.091.340,00

Реализиран (Да/Не):
Да