Име на проектот:
Заштита и зачувување на биодиверзитетот на Малешевските планини

Партнер:
Берово, Пехчево

Финансирани од:
ИПА-РБ-РМ за ЦРИПР

Буџет на проектот во денари:
6.170.000,00 за двете страни

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.

Преземи: информативен водич

Веб страница: www.maleshmountain.eu