Име на проектот:
Ревитализација на р. Брегалница – Третман на отпадни води с. Чифлик (1ва фаза)

Партнер:
Пехчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
5.128.632,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.