Име на проектот:
Продолжување на изградба на колектор за отпадни води за град Делчево од десна страна на р.Брегалница од Делчево-сервисна зона Долни Бавчи I фаза

Партнер:
Делчево

Финансирани од:
Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

Буџет на проектот во денари:
1.106.367,00

Реализиран (Да/Не):
Да, реализиран.