Име на проектот:
„Елаборат за извршени геомеханички истражни работи и лабораториски испитувања на локација предвидена за изградба на потпорни ѕидови на ул. Иван Лола Рибар во Виница“

Партнери:
Општина Виница

Финансирани од:
SECO

Буџет на проектот во денари:
320.000,00 мкд

Реализиран (Да/Не): 
Да, реализиран.